Майчинството е период на големи промени във всички области на живота на жената. Професионалното й развитие не прави изключение. Жени, възприемащи се като кариеристки осъзнават, че нямат желание да се върнат на досегашната си работа. Други установяват, че професионалната реализация всъщност е важна за личната им удовлетвореност. За трети връщането на работа е необходимост.

При всички положения връщането на работа след майчинство е предизвикателство. Изникват много въпроси и неясноти. От практиката си на адвокат съм установила, че независимо от конкретния повод за правна консултация, част от въпросите, които дискутираме с връщащите се на работа майки, са типични. Сигурна съм, че като майка, на която предстои връщане на работа, си задавате поне един от тях. Ето защо съставих списък с най-често задавани въпроси. Надявам се това да Ви помогне поне малко в този предизвикателен период.

Какво да правя, след като ми приключи майчинството?

Краткият отговор: Да се върнете на работа.

Законът не урежда специална процедура за връщане от майчинство. Общото правило е, че след като приключи майчинството, майката трябва да се върне на работа в първия работен ден, така както това става след платен годишен отпуск или болничен.

Обикновено връщането след майчинство заради по-дългия период на отсъствие, се предшества от разговори с работодателя или отговорен ръководител. Разговорът може да бъде иницииран от Вас или от работодателя Ви – всичко зависи от големината на фирмата, в която работите, приетите политики и т.н. Затова, за гладко протичане на процеса, проверете какви са установените процедури и ги следвайте.

При всички положения помнете, че трудовият Ви договор в този момент е такъв, какъвто е бил в деня на излизане в отпуск заради бременност и раждане/майчинство. Работодателят не може да прави едностранни промени в него, освен в много ограничени случаи.

Какви права имам на работното си място като връщаща се от майчинство?

Майката има право да се върне на същата длъжност или на друга, равностойна на нея, ако в периода на майчинството е настъпило преструктуриране.

Майката също така има право да се ползва от всяко едно подобрение на условията на труд, на което би имала право както ако не беше в отпуск.

В случай, че в периода на майчинството е въведена някаква технологична промяна, на майката се осигурява обучение за придобиване на съответната на промените професионална квалификация.

Какви права имам като майка на малко дете?

Право да се иска промяна в трудовия договор

Майка на дете до 8-годишна възраст има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения. Ако се постигне съгласие с работодателя по направеното предложение за изменение на трудовия договор, се сключва допълнително споразумение.

Постигане на съгласие за изменение на трудовия договор може да се случи и на по-ранен етап – още по време на майчинството.

Ако работодателят откаже направеното предложение, той е длъжен в 14-дневен срок да предостави на майката мотивиран писмен отговор.

Забрана за нощен труд и за извънреден труд

Майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта им, не могат да полагат нощен труд или извънреден труд без изрично писмено съгласие.

Забрана за командироване

Майка на дете до 3-годишна възраст не може да бъде командирована без нейното изрично писмено съгласие.

Право на надомна работа

Майка на дете до 6-годишна възраст има право да работи надомно при същия или друг работодател, когато естеството на извършваната работа позволява това.

Закрила при уволнение

От нея се ползват майки на деца до 3-годишна възраст и е без значение дали майката използва или не друг вид отпуск, или е започнала да работи. Тази закрила не е абсолютна, тъй като се отнася само до някои от основанията за прекратяване на трудов договор. Закрилата не важи за трудови договори със срок за изпитване.

Работодателят ми иска да си „изчистя“ натрупания годишен платен отпуск, но не ми дава да се върна на работа, за да ми се актуализира заплатата?

Разновидност на горния въпрос, но със свои специфики. Доколкото законът не съдържа правила как да се процедира, този въпрос трябва да бъде уточнен с работодателя и да се постигне взаимоприемливо решение.

При всички положения трябва да се върнете на работа след изтичане на отпуска, а  работодателят трябва да Ви приеме на работа. Ако работодателят откаже да Ви допусне до работа и това недопускане е незаконно, то тогава Ви се дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за времето на незаконното недопускане до работа. За целта трябва да следвате определени стъпки.

Помнете, че ако се намирате в такава неизяснена ситуация и, изнервена и уморена от нея, решите да не се явите на работа, без да са налице основания за това (например някакъв отпуск), то това може да се приеме за нарушение на трудовата дисциплина, за което респективно може да бъде наложено дисциплинарно наказание, включително и уволнение.

С колко време разполагам, за да си „изчистя“ натрупания годишен платен отпуск и кога ще се погаси по давност?

Докато тече майчинството ползването на платения годишен отпуск се отлага.

Основното правило е, че неползваният годишен платен отпуск се погасява с изтичането на две години, считано от края на годината, за която се полага отпускът.

При майчинството това правило също се прилага, но с модификация – двете години започват да текат от края на годината, през която година майката се е върнала на работа.

Тоест в повечето случаи майката ще има на разположение повече от две години, за да си използва отложения платен годишен отпуск, натрупан в периода на майчинството.

Какви права имам, ако работодателят май не ме иска обратно на работа и не знае какво да прави с мен?

Тук няма еднозначен отговор.

Ако по една или друга причина работодателят, образно казано, няма място за връщащата се от майчинство служителка било то поради промяна на организацията, било поради съкращаване обема на работа и персонала или поради някаква друга причина, той ще трябва да прекрати трудовия договор със служителката.

Тъй като майките с деца до 3 годишна възраст се ползват от предварителна закрила срещу уволнение, това усложнява прекратяването на трудовия договор, особено в случаите, в които работодателят не иска връщане на служителката точно защото е майка с малко дете и реално няма правно основание да прекрати трудовия й договор.

Изходът от такава ситуация зависи от конкретните нагласи на майката. Някои майки решават, че след като така и така не ги искат, че те също нямат желание да продължават да стоят в тази компания и са готови да прекратят трудовия договор по взаимно съгласие. Други майки търсят някакво обезщетение за своето съгласие да напуснат и влизат в преговори, най-често успешни. Трети оставят топката в ръцете на работодателя и се връщат на работа с ясното съзнание, че е въпрос на време да бъдат уволнени. Четвърти предоговарят условията по трудовия си договор. Както се вижда, варианти има всякакви, всичко зависи от нагласата и желанията на връщащата се майка, респективно – от проведените преговори с работодателя.

Автор Радостина Янева

Автор Радостина Янева

адвокат

От 2010 г. съм адвокат към Софийска адвокатска колегия. Практикувам в областта на гражданското и търговското право. Особен интерес за мен представлява трудовото право и в последните години практиката ми е съсредоточена в тази област. Работя както с работодатели и техните HR отдели, така и с работници/служители.

В практиката си съм установила, че една не малка част от проблемите на търсещите адвокат са могли да бъдат избегнати при навременна правна консултация. Ето защо смятам, че както трябва да се грижим за нашето здраве превантивно, така трябва да се грижим и за нашите правни интереси – с навременна правна помощ. Защото когато се прояват симптомите, може вече да е късно.

Ориентирана съм към извънсъдебно решаване на спорове и в началото на месец май 2023 г., след успешно обучение за медиатор, съм вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Споделям полезна информация в моя сайт

Данни за връзка с мен: гр. София, 1000, ул. Петър Парчевич 9, ет. 2, ап. 2, e-mail: radostina.yaneva@legera.com , телефон: +359 894 689 475

User Avatar

Силвия Трифонова

Mайка на три деца, основател на Her Startup

More Posts

Follow Me:
LinkedIn