Прогресив консулт ООД

Илиана Цветкова – Юрисконсулт

Албена Славкова – Управител

гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” No. 90 ет.1

тел: 02 967 64 66, 0893 41 97 97

 

В серия от няколко статии ви представяме изключително полезна и напълно безплатна информация за основаване на фирма, предоставена от фирма Прогресив Консулт ООД.

Благодарим им за полезната информация и отзивчивостта им да предоставят времето и услугите си за всички наши последователи и  майки с малки деца в България.

Стартирането на собствен бизнес понякога е резултат на спонтанно решение, а в други случаи е в следствие на дълго обмисляне и анализиране на икономическата полза. Във всеки случай на желанието за предприемачество не трябва да се губи фокуса от продукта или услугата, които ще се предлагат и начините за реализация на идеята.

За да отговаря на законовите изисквания за икономическа дейност, формалното обезпечаване на начинанието е част от започването на независим бизнес и го съпътства през целия период, в който действа този бизнес. Ако вие имате предприемачески дух и готовност да работите за себе си трябва да сте готови да приемете и административните задължения, които имате.

Първото от тези задължения е да изберете формата, под която ще извършвате своя бизнес.

Илиана Цветкова Юрисконсулт

 

Ако имате специфични знания и умения, които искате да предоставяте под формата на услуга (да консултирате, финансов или застрахователен агент, да водите обучения, фризьор, козметик или друго) можете да изберете възможност да се регистрирате като лице, което извършва стопанска дейност под формата на „свободна професия“. Регистрацията се осъществява като отидете в Търговски регистър в населеното място, където е адреса ви – носите лична карта и документи, доказващи професионалната квалификация (дипломи, сертификати и др.). На място ще попълните заявлението за регистрация и също на място можете да платите държавната такса. От Търговски регистър ще направят вписването и издават удостоверение за регистрация, както и номер по Булстат, който номер съответства на вашето ЕГН. Преди да изберете такъв вариант за осъществяване на стопанска дейност трябва да оцените дали това ще бъде изгодно (от гледна точка на заплащане на данъци и осигурителни вноски и ползване на данъчни облекчения) за конкретната дейност.

Друга форма, под която можете да започнете да започнете да извършвате стопанска дейност е като регистрирате фирма. За малък бизнес подходящата форма е регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД), като тази форма е особено подходяща при извършване на търговска дейност, както и при осъществяване на различни видове услуги. Тъй като едно лице ще е собственик на капитала, във вашия случай правната форма ще бъде ЕООД – еднолично дружество с отговорност, в което вие ще бъдете едноличен собственик на капитала.

За да регистрирате такъв вид дружество ще са ви нужни малко средства (около 130 – 150 лв. е цената на различните такси) и при желание можете да подготвите документите си сами. Изберете си име на фирмата и проверете в сайта на Търговски регистър дали има регистрирана друга фирма със същото име – нямате право да регистрирате фирма с име, с което вече е регистрирана друга компания. Необходимо е да подготвите следните документи:

Албена Славкова
Управител

  1. Протокол от учредително събрание за създаване на еднолично дружество с ограничена отговорност – в протокола се посочва решението да се създаде фирмата; правната форма (дружество с ограничена отговорност); наименование; седалище и адрес на управление (това може да бъде и адреса на който живеете); предмет на дейност (обичайно се изброяват дейностите, които ще извършвате без ограничение за брой или това, че са в различни сектори на икономиката); кой ще управлява и представлява дружеството – обичайно това е едноличният собственик, но може да бъде и друго лице; размер на капитала, колко дяла е капитала е как е разпределен (минималния размер на уставния капитал е 2 лв, а всеки дял не може да бъде по-малък от 1 лв);
  2. Съставяте учредителен акт на дружеството, като в него вписвате всички решения, които са взети на учредителното събрание.
  3. Декларация за съгласие за управление на дружеството.
  4. Декларация по чл. 141, ал.8 от Търговския закон, че не сте управител на дружество, което е обявено в несъстоятелност.
  5. Спесимен (образец от подписа на управителя) – този документ се заверява при нотариус, като нотариалната заверка струва 6 лв.)
  6. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър, за истинноста на заявените обстоятелства.
  7. Удостоверение от банката за внесен капитал.
  8. Платежно нареждане за внесена държавна такса в размер на 110 лв. (ако подавате документите по електронен път таксата е 55 лв).
  9. Заявление за вписване на обстоятелствата относно ООД – формуляр А 4, бланката за който се взима от сайта на Търговски регистър.

 

Стъпките са следните:

Подготвяте изброените документи, без т. 7 и т. 8 и с екземпляр на учредителния акт отивате в банката (избирате в коя банка желаете да създадете набирателна сметка), където откривате набирателна сметка и внасяте в тази сметка уставния капитал, който сте посочил в учредителния акт (минималния размер е 2 лв). За откриването на сметка на юридическо лице таксата е от 10 до 20 лв. , в зависимост от избраната банка. Ще ви издадат удостоверението, което е нужно за откриване на банковата сметка и внесения капитал. Внасяте по сметката на Търговски регистър държавната такса от 110 лв ( или 55 лв, ако подавате документите с електронен подпис). Заверявате нотариално образеца от подписа на управителя и вече имате всички необходими документи, които занасяте в Търговски регистър.

В срок от 2 дни след подаване на документите вече имате регистрирана фирма на ваше име!


Ако решите да създадете дружество, в което собствениците са повече от едно лице, препоръчваме подробно, ясно и точно да се опишат всички имуществени и неимуществени отношения между съдружниците. Най-разумно е да се обърнете към юрист за такава услуга, за да имате разумни и честни отношения със своите съдружници, но също така интересите ви да са защитени в максимална степен.

В следващата статия ще обясним за следващите действия, които трябва да направите след регистрацията на фирмата, за да започнете спокойно да развивате своя бизнес.

Абонирайте се тук, за да получите първи информация от нас.

User Avatar

Her Startup

От 2016 г. Her Startup помага за кариерната реализация на жени, които желаят да продължат развитието си и след период на майчинство, като изградят силен бизнес бранд или намерят реализация в компания, която предлага придобивки за баланс работа/личен живот.

More Posts - Website