Автори: Борислава Иванова и Маргарита Стипцова  i.Dea Consulting

Преди няколко месеца специално за платформата Her Startup написахме статия за възможностите за финансиране на стартиращ бизнес през 2017 г. В нея поставихме акцент върху очакваната през есента процедура за насърчаване на предприемачеството по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Сега вече тя е на крачка преди старта и можем да ви дадем по-детайлна информация, така че всеки, който разпознава себе си като подходящ кандидат, да може да се възползва.

Процедурата е насочена към фирми, стартирали своята дейност след края на 2015 г. и преди датата на обявяването ѝ, т. е. дори все още да не сте регистрирали своята компания, има още малко време да го направите, стига да имате подходяща бизнес идея в допустим код на икономическа дейност, да познавате добре пазара и да сформирате правилния екип. Задължително е предприятията-кандидати да са независими, т. е. да не са свързани с други юридически лица.

Старт-ъпите ще могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране в размер до 200 000 евро.

Финансовата помощ ще бъде до 80% от стойността на проекта, като за останалите 20% ще трябва да осигурите собствено финансиране. По процедурата е определен и минимален размер на помощта от 50 000 лв., т.е. най-малкият възможен проект е от 62 500 лв.

Често потенциалните предприемачи ни питат „Има ли значение откъде е нашето самоучастие?“, „Кога ще ни дадат парите?“ и др. Процедурата не поставя ограничения за начините, по които ще осигурите финансирането на проекта си, стига средствата да не са отново от ЕС. Важно е да знаете, че първо разходвате средства, а после ви възстановяват парите. Възможно е да се ползва и авансово плащане, но срещу банкова гаранция.

„А дали банките ще ни дадат кредит?“ е другият често задаван въпрос. За него нямаме отговор. Всеки предприемач трябва още от самото начало да е наясно откъде ще дойдат средствата за изпълнение на неговия проект.

След това идва и темата за видовете разходи, а именно – за какво можете да разходвате средства по процедурата или с две думи за какво се дават парите. Много голям стимул за всички предприемачи, с които говорим за тази грантова схема, се оказват разходите за възнаграждения, които в етапа на стартиране особено много тежат на фирмите. Освен заплати по процедурата ще се покриват и разходите за осигуровки за сметка на работодателя. Интерес представляват и разходите за наем на помещения, разходи за външни услуги за пазарен анализ, икономическа, финансова и др. оценка, за разработване на технологии за производство на продукти, за създаване на интернет страница на кандидата, както и разходи за участие в събития в страната и чужбина за представяне на кандидата и на неговите продукти, които също са допустими по тази схема за безвъзмездна помощ.

Важно перо са и разходите за закупуване на необходимо оборудване и софтуер. По процедурата младите фирми ще могат да закупят оборудване в размер до 200 000 лв. и софтуер за дейността си до 30 000 лв.

По „Насърчаване на предприемачеството“ ще се финансират стартиращи компании с дейности в областта на производството или творческите индустрии. Предвидено е финансиране за области като производство на изделия от текстил, дървен материал, порцелан, кожи, стъкло, на музикални и медицински инструменти, на компютърна техника, електронни и оптични продукти, на машини, автомобили и други превозни средства, на химични и лекарствени продукти. Издателската и печатната дейност, производството на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, създаването и излъчването на радио и телевизионни програми, архитектурната дейност, дизайна и фотографията също ще бъдат финансирани.

Да си жена тук е предимство не на шега.

По процедурата има изискване над 50% от капитала да се притежават от 1 физическо лице-предприемач и ако това лице е жена, се получават допълнителни точки при оценката. Още по-голям шанс имате, ако освен жена-предприемач, сте и на възраст под 29 или над 50 години. За това също се дават допълнителни точки. Това не са единствените качества на предприемача, които подлежат на оценка. Образованието и опитът в областта на идеята ви също са сериозно застъпени в оценката. За магистърска или по-висока степен и над 2 години опит в областта на предприемаческата идея се получават максимални точки по тези показатели. Обръщаме внимание, че е важно предприемачът да няма участие в други юридически лица.

Екипът

Във всяка стартираща фирма успехът е невъзможен без наличието на екип, който би следвало да има подходящото образование и опит в областта на идеята. В критериите за оценка освен предприемачът, на оценка подлежи и екипът, ангажиран в осъществяването на дейността. Той може да бъде от 1 до 3 лица, наети на трудов договор за минимум 4 часа на ден за период от поне 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта. Дали става въпрос за 1, 2 или 3 лица, оценката за екип се сформира по един начин, като най-много точки се получават, ако всички членове на този екип имат магистърска степен в областта на предприемаческата идея и сумарно повече от 5 години опит в тази сфера.

Визията

Веднъж един потенциален предприемач ни попита: „А защо ще дадат точно на мен тази голяма сума пари?“. А нашият отговор беше: „Ако покажеш, че имаш ясна визия за продукта си, на кого ще го продаваш, какви са твоите конкуренти и осъзнаваш предимствата си пред тях, си на прав път“. И това е напълно нормалната бизнес логика.

Кой би стартирал нова дейност, без да е позиционирал продукта си, без да е проучил пазарите си? Съвсем в унисон с тази логика е и включеният в оценката показател „Пазарна приложимост на предприемаческата идея“. Вашите проекти ще бъдат оценявани на база добро познаване на пазара, което включва детайлен анализ на пазарната ниша, в която ще позиционирате своите продукти/услуги, и нейния потенциал, задълбочено познаване на клиентските потребности, на конкурентите, на конкурентните ви предимства и евентуални рискове/пречки.

По процедурата ще се оценяват и други показатели като екологичен и социален ефект, както и прогнозни приходи от продажби в резултат от реализацията на предприемаческата идея. Ще бъде дадено предимство на предприятия, наемащи безработни лица и лица с ТЕЛК, както и на такива, осигуряващи устойчива заетост след края на проекта.

Може да обобщим, че условията наистина са много и оценката е сложна, но въпреки това процедурата е чудесна възможност да подпомогнете своя бизнес във фазата на неговото прохождане с безвъзмездна помощ за цялата палитра от съпътстващите го разходи. Подобна процедура се отваря за първи път, затова ако имате идея, която е приложима, не се колебайте да опитате и да дадете шанс на своя бизнес.

*Пълната информация за процедурата с цялата приложима документация можете да намерите на сайта на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – opic.bg

Специално за всички читателки и читатели на Her Startup:

Заявете една безплатна консултация със специалистите на i.Dea Consulting по процедура “Насърчаване на предприемачеството”

Регистрирайте се тук, за да изпратим ваучера за безплатна консултация:


Her Startup

Her Startup е с мисия да свързва, вдъхновява и дава практични знания и мотивация на настоящи и бъдещи български майки със страст към предприемачеството

More Posts - Website