Настоящата статия е част от инициативата ни да допринесем за по-добрата информираност на стартиращия бизнес относно ползването на финансиране от Европейските фондове, като пишем по темата на разбираем език. След като вече накратко Ви представихме формите, под които Европейското финансиране е достъпно за стартиращи предприятия в България, искаме да Ви запознаем и с конкретни възможности за кандидатстване за безвъзмездна помощ през 2017 г.

На първо място ще Ви разкажем за една процедура за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“, която се очаква да бъде обявена през есента на 2017 г. Спираме се на процедурата „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства“ , защото е най-добрата възможност за старт-ъпи през тази година според нас. Наред с това сигурно ще ви заинтригува обстоятелството, че по нея с предимство ще се ползват жени предприемачи. По процедурата старт-ъпи с по-малко от 3 приключени финансови години ще могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране в размер до 200 хил. евро. Финансовата помощ ще бъде до 90% от стойността на проекта, като за останалите 10% ще трябва да осигурите собствено финансиране. В цифри това означава, че при кандидатстване за максималния размер от 200 хил. евро, проектът Ви е приблизително 222 хил. евро, от които 22 хил. са собствено финансиране. Разбира се можете да кандидатствате и за по-малък проект, като условието е минималният размер на помощта да е 50 000 лв., т.е. най-малкият възможен проект е близо 56 000 лв.

По проектите ще могат да се финансират оперативни разходи, включително възнаграждения и наем на помещения, както и разходи за закупуване на необходимо оборудване и софтуер.

Средствата по описаната процедура ще бъдат насочени към стартиращи предприятия от специфични области, свързани с европейските и регионални предизвикателства. Като такива са дефинирани творчески и културни индустрии, включително издателска дейност, производство на филми, предавания, издаване на музика. Финансиране могат да получат и компании, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване. Ще се насърчава и социално предприемачество. Подкрепа ще получат и промишлени производства, както и проекти в областта на информационните технологии и далекосъобщенията. Както вече споменахме, предимство ще имат идеи, които ще се реализират от жени-предприемачи, както и от стартиращи предприемачи до 29 годишна възраст и на възраст над 50 г.

Очаква се „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства“ да бъде отворена през септември 2017 г. със срок за кандидатстване до ноември 2017 г. Така че независимо дали сте направили първите крачки в посока собствен бизнес или пък замисляте стартирането на такъв, имате достатъчно време да помислите как може да се възползвате от отпусканите по процедурата средства.

Подходящи мерки за стартиращ бизнес през 2017 г. ще има и по Програмата за развитие на селските райони. През месец юли се очаква обявяване на прием на заявления по мярка “Създаване на стопанства на млади фермери”, която предполагаме доста от Вас са чували. По нея се предоставя помощ в размер на 25 хил. евро на стартиращи или вече стартирали земеделски стопани на възраст до 40 години. Със средствата може да се финансира закупуване на селскостопанска техника, ремонт на сгради, създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието, преминаване към биологично производство и др.

Друга популярна мярка по ПРСР, по която през 2017 г. ще има прием, е „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. По нея също могат да кандидатстват новостартирали предприятия, но все пак предимство при оценката се дава на фирми с история. Условие за участие е фирмата кандидат да е регистрирана и да развива дейността си в селска община. Финансирането по тази мярка е до 75% и 200 хил. евро. Подпомагат се неземеделски дейности като: развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие на туристически услуги); производство или продажба на определени продукти; развитие на услуги във всички сектори (грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.); производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление; развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Не трябва да пренебрегваме и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Въпреки че по нея през 2017 г. не се очакват процедури, по които старт-ъпи ще могат да кандидатстват директно за безвъзмездна помощ, не губете интерес. Значителни средства по програмата са насочени към изграждане на капацитет и организиране на дейности в подкрепа на предприемачеството от страна на различни организации, включително центрове за подкрепа на предприемачеството, неправителствени организации и др. Това означава, че в края на 2017 г. ще започне изпълнението на много проекти, по които предприемачите ще могат да се включват в безплатни обучения за изграждане на умения за стартиране на бизнес, както и да получават безплатни консултации за разработване на бизнес идеи, преценка на жизнеспособност на бизнес- идеите, подготовка на бизнес планове, насочване към подходящо финансиране и др.

След като вече имате информация какво да очаквате през 2017 г., в следващите ни статии ще Ви запознаем с конкретните стъпки при разработването на проектно предложение, както и с основните моменти при управлението на одобрен проект.

По ПРСР ще има прием по популярните мерки “Създаване на стопанства на млади фермери” и „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. По „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се предоставя помощ за:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за създаване на Европейската общност;
• Развитие на услуги във всички сектори;
• Производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
• Развитие на занаяти и други неземеделски дейности. Финансирането по тази мярка също е до 200 хил. Евро. По ПРСР ще има прием по популярните мерки “Създаване на стопанства на млади фермери” и „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. По „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се предоставя помощ за:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за създаване на Европейската общност;
• Развитие на услуги във всички сектори;
• Производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление;
• Развитие на занаяти и други неземеделски дейности. Финансирането по тази мярка също е до 200 хиляди Евро.

 

Автори: Борислава Иванова и Маргарита Стипцова от i.Dea Consulting

Her Startup

Her Startup е с мисия да свързва, вдъхновява и дава практични знания и мотивация на настоящи и бъдещи български майки със страст към предприемачеството

More Posts - Website